cs
  • Bytové domy Nová Ves
  • Bytové domy Nová Ves
  • Bytové domy Nová Ves
  • Bytové domy Nová Ves
  • Bytové domy Nová Ves
  • Bytové domy Nová Ves
  • Bytové domy Nová Ves
  • Bytové domy Nová Ves

Bytové domy Nová Ves

1700 m²

Ostrava, Nová Ves

2023

Lokalita přírodního charakteru nás vedla k tvarovému uspořádání a řešení, které vytváří pocit
bydlení v krajině, zahradě. Dojem všudypřítomné krajiny je akcentován měkkým tvarováním
teras a bohatou zelení v parteru i na terasách, plynule navazující na zeleň v okolí.
V lokalitě je navržen obytný areál, který tvoří čtyři objekty bytových domů a jeden objekt se
smíšeným využitím pro bydlení a občanské vybavení. Areál obsahuje celkem 67 bytů.
Celkový vzhled objektů vytváří základní bílé kvádry, s výrazným členěním v úrovni
jednotlivých podlaží. Členění je tvořeno na severní straně římsou, na jižní stranu pak římsa
plynule přechází v terasu. Nároží teras jsou akcentovány integrovanými truhlíky, se zelení.
Přednostně jsou takto vyzdobeny pohledově exponovaná nároží. Bílé, „rozházené“ kvádry
jsou posazeny na liniovou podnož, patrnou především, ze strany ulice. Podnož v sobě
schovává kryté parkování a vstupy do objektů a na horní úrovni vytváří terasu opět
doprovázenou bohatou zelení. Objekty bytových domů jsou završeny podkrovním podlažím
v odlišném materiálovém i barevném provedení, tak aby bylo udrženo přiměřené měřítko
zástavby vůči okolí a dodržen požadavek na maximální výšku stanovenou územním plánem.